Od Nowego Roku możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS

Od 1.01.2019 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogli skorzystać z tzw. małego ZUS (TeroVesalainen / <a href="https://pixabay.com/pl/drukarki-praca-biurowa-drukuj-2178752/">Pixabay</a>)

Od 1.01.2019 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogli skorzystać z tzw. małego ZUS (TeroVesalainen / Pixabay)

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. małego ZUS; osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład tłumaczy, kto i jak będzie mógł z tego skorzystać.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego Iwona Kowalska-Matis przypomniała w wydanym komunikacie, że z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu „preferencyjnych składek”. „Jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne to nie może skorzystać z małego ZUS-u. Co jest logiczne, bo również przy małej działalności najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku” – wskazała.

Co dla przedsiębiorcy oznacza mały ZUS? Kowalska-Matis wyjaśnia, że przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł) będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję” – wytłumaczyła rzecznik.

Z małego ZUS może skorzystać osoba, która:

  • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej)
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług
  • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi
  • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia)
  • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
  • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 mies. prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z małego ZUS
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Kowalska-Matis zwróciła uwagę, że z małego ZUS nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili także inną pozarolniczą działalność jako: twórcy, artyści; osoby wykonujące wolny zawód; wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.; osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

ZUS przypomina, że z małego ZUS będzie można korzystać przez 36 mies. kalendarzowych w ciągu 60 mies. kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. „Osoba, która spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki na nowych zasadach zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja będzie nieodwołalna. Tym samym do końca roku kalendarzowego przedsiębiorca będzie zobowiązany ustalać podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o sus (systemie ubezpieczeń społecznych – przyp. PAP), czyli od kwoty nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok” – wyjaśniła rzecznik.

Dodała, że za rezygnację z małego ZUS uważane będzie również niedokonanie przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą zgłoszenia z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia od dnia zaistnienia zmiany, w terminie 7 dni zgodnie z art. 36 ust. 13 i 14 ustawy o sus, niezależnie czy podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedstawicielka ZUS wyjaśniła, że dniem zaistnienia zmiany jest odpowiednio: pierwszy stycznia danego roku kalendarzowego, pierwszy dzień rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym, pierwszy dzień spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o sus (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”).

„Nie jest możliwy powrót do korzystania z małego ZUS przez osobę, która korzystała z tej ulgi, a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla małego ZUS kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05” – zaznaczyła Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zwróciła ponadto uwagę, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z małego ZUS, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. „Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności” – przypomniała.

Autor: Michał Boroń, PAP. Wyróżnienia pochodzą od redakcji.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję