The Epoch Times » Stopka » O prywatności

O prywatności

Kim jesteśmy

Epochtimes zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz w zgodzie z odpowiednimi regulacjami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące praw i zobowiązań użytkowników, a także wyjaśnia, w jaki sposób, kiedy i w jakim celu zbierane są i przetwarzane dane osobowe użytkowników.

Siedziba polskiej edycji Epochtimes znajduje się pod adresem:

Fundacja „Nowa Epoka”
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa.

Możliwy kontakt mailowy pod adresem: [email protected].

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Epochtimes przetwarza dane osobowe użytkowników w ramach wypełniania swoich obowiązków prawnych, ustawowych i umownych oraz w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników i dostarczania im produktów. Epochtimes nigdy nie zbiera od użytkowników danych, które nie są potrzebne, ani nie przetwarza ich w żadnym innym celu niż podane w niniejszym oświadczeniu.

Rodzaje zbieranych danych osobowych:

 • adres e-mail (wyłącznie na potrzeby newslettera i subskrypcji online)
 • adres IP
 • typ przeglądarki i urządzenia
 • system operacyjny
 • aktywność użytkownika / zachowanie użytkownika na stronach i w aplikacjach należących do Epochtimes.

Sposoby zbierania danych osobowych:

 • formularz online
 • różne pliki cookies
 • inne źródła danych.

W jakim celu wykorzystywane są dane osobowe użytkowników

(podstawa prawna przetwarzania danych osobowych)
Epochtimes poważnie podchodzi do kwestii prywatności swoich użytkowników. Nigdy nie ujawnia ani nie sprzedaje danych bez zgody osoby, której te dane dotyczą, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Dane są zatrzymywane wyłącznie przez taki okres, przez jaki jest to konieczne, oraz dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych i marketingowych. Dane osobowe użytkowników są zbierane w następujących celach:

 • dane dotyczące korzystania ze stron internetowych i aplikacji w celu doskonalenia treści zamieszczanych na tych stronach i w tych aplikacjach, a także lepszego ich dopasowania do potrzeb użytkowników i zwiększenia ich użyteczności
 • usprawnienie i personalizacja nawigacji oraz personalizacja produktów (w tym treści) i usług
 • ułatwienie korzystania ze stron internetowych i aplikacji oraz ich udostępniania w mediach społecznościowych
 • analizowanie i rozwijanie nowych produktów i usług w interesie użytkowników.

W szczególnych przypadkach na Epochtimes ciążą zobowiązania umowne do udostępniania danych osobowych użytkowników niektórym zaufanym partnerom, którzy dostarczają Epochtimes usługi zewnętrzne. W takich przypadkach użytkownicy są wyraźnie powiadamiani o tym, że udostępnione przez nich dane osobowe zostaną przekazane stronie trzeciej. Użytkownicy zawsze mają możliwość rezygnacji z udostępniania danych osobowych poprzez rezygnację z udziału w konkretnym programie.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Epochtimes oraz uzyskania następujących informacji:

 • rodzaj przechowywanych danych osobowych
 • cel przetwarzania danych osobowych
 • kategorie przechowywanych danych osobowych
 • odbiorcy, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe
 • planowany okres przechowywania danych osobowych użytkownika
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od użytkownika, informacja na temat ich źródła.

Jeśli zdaniem użytkownika przechowywane dane osobowe są niekompletne lub niedokładne, ma on prawo zażądać od Epochtimes korekty lub uzupełnienia tych danych osobowych, zaś Epochtimes zobowiązuje się do ich korekty lub uzupełnienia w możliwie jak najkrótszym czasie, chyba że istnieje uzasadniona przyczyna, dla której nie jest to możliwe, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, jak również wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania informacji w ramach marketingu bezpośredniego oraz uzyskać informację o wszelkich używanych przez nas systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku uzyskania od użytkownika żądania dotyczącego wykonania któregoś z omówionych wyżej praw, Epochtimes może zażądać weryfikacji tożsamości użytkownika przed przystąpieniem do realizacji takiego żądania. Ma to na celu zapewnienie, że dane są chronione i przechowywane w sposób bezpieczny.

Należy pamiętać, że wykonanie takiego prawa może mieć wpływ na możliwość dostarczenia użytkownikowi produktów lub usług.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Epochtimes nie udostępnia ani nie ujawnia danych osobowych użytkowników bez ich zgody, chyba że dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu lub w przypadku zaistnienia takich wymogów prawnych. Epochtimes korzysta z usług zaufanych stron trzecich w celu świadczenia wymienionych niżej usług i wykonywania wymienionych niżej funkcji biznesowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez takie strony trzecie podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez te strony trzecie.

Dane osobowe użytkowników są udostępniane w następującym zakresie:

 • w ramach korzystania przez Epochtimes z limitowanych usług świadczonych przez zaufanych dostawców usług zewnętrznych, takich jak Google, Facebook czy Lotame, dane użytkowników są udostępniane w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze stron internetowych i aplikacji należących do Epochtimes, monitorowania zainteresowań użytkowników, trendów i wzorców zachowania w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych treści zgodnych z ich zainteresowaniami na stronach i w aplikacjach należących do Epochtimes
 • w ramach korzystania przez Epochtimes z limitowanych usług świadczonych przez zewnętrzne firmy reklamowe dane użytkowników są udostępniane w celu wyświetlania im spersonalizowanych reklam zgodnych z ich zainteresowaniami podczas korzystania ze stron internetowych i aplikacji należących do Epochtimes.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Zewnętrznymi dostawcami usług są spółki zarejestrowane na terytorium Stanów Zjednoczonych, takie jak Google, Facebook i Lotame. Spółki te przestrzegają zasad określonych w Ramach Tarczy Prywatności UE-USA (dalej „Ramy Tarczy Prywatności”) dotyczących zbierania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych między państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) a Stanami Zjednoczonymi. Stanowi to gwarancję, że międzynarodowy transfer danych osobowych między państwami EOG a Stanami Zjednoczonymi odbywa się w pełnej zgodności z przepisami RODO przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

Środki zabezpieczające dane osobowe

Epochtimes poważnie podchodzi do kwestii prywatności swoich użytkowników oraz podejmuje zasadne środki ostrożności i bezpieczeństwa w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. Epochtimes dokłada wszelkich starań, by posiadać odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz chronić użytkowników i ich dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Strategia bezpieczeństwa Epochtimes opiera się na szyfrowaniu przechowywanych danych osobowych w celu zapewnienia, że dostęp do nich uzyskują wyłącznie upoważnione do tego osoby lub podmioty mające kontrolowany dostęp do kluczy szyfrowania.
Dane osobowe są szyfrowane i przechowywane w prywatnym i wyodrębnionym środowisku w ramach zwiększonego bezpieczeństwa.
Wszystkie dane osobowe zbierane w krajach Unii Europejskiej są przechowywane przez Europejskie Centrum Danych Epochtimes, które fizycznie znajduje się na terytorium Unii Europejskiej i w którym te dane osobowe są również przetwarzane.

Konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku udostępniania swoich danych osobowych Epochtimes. Niemniej bez dostępu do tych danych Epochtimes nie jest w stanie oferować swoich produktów lub usług, ponieważ dane te są do tego niezbędne.

Okres przetrzymywania danych osobowych

Epochtimes zatrzymuje dane osobowe użytkowników przez taki okres, przez jaki jest to konieczne dla celów, w jakim są one zbierane, by świadczyć usługi użytkownikom stron internetowych i aplikacji należących do Epochtimes.

Użytkownicy poniżej 16. roku życia

Epochtimes nie przetwarza danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 16 lat w sposób świadomy i zamierzony. Dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 16 lat są przetwarzane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody lub upoważnienia od osoby, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska za danego użytkownika. Dokładamy wszelkich zasadnych starań, by weryfikować takie przypadki.

Wnoszenie skarg

Epochtimes przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w zgodzie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz w zgodzie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Niemniej jeśli użytkownik zamierza wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych lub wyrazić niezadowolenie ze sposobu, w jaki postępujemy z jego danymi osobowymi, użytkownik ma prawo wnieść taką skargę do odpowiedniego organu nadzoru.

Epochtimes
Adres: Fundacja „Nowa Epoka”, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
E-mail: [email protected].

Zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych

Epochtimes może zmienić treść niniejszego oświadczenia w dowolnym momencie. Wszelkie informacje o zmianach będą publikowane i aktualizowane na tej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek znaczących zmian użytkownik zostanie o nich poinformowany bezpośrednio w formie wiadomości e-mail (w przypadku udostępnienia adresu e-mail). Zaleca się częste odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją niniejszego oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 roku.


Masz pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami:
wysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail: [email protected],
wysyłając list na poniższy adres pocztowy: Fundacja „Nowa Epoka”, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję