1000+ przez rok na dziecko w wieku 1-3. Wystartował rodzinny kapitał opiekuńczy 2022

Szacunkowo w roku 2022 rodzinny kapitał opiekuńczy ma zostać wypłacony na 615 tyś. dzieci, a kolejne 110 tys. może zostać objęte dofinansowaniem do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (<a href="https://unsplash.com/photos/I1fxrsarwZM?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Joshua Rodriguez</a> / <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>)

Szacunkowo w roku 2022 rodzinny kapitał opiekuńczy ma zostać wypłacony na 615 tyś. dzieci, a kolejne 110 tys. może zostać objęte dofinansowaniem do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (Joshua Rodriguez / Unsplash)

1 stycznia 2022 roku weszła w życie Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przewidziano w niej 12 000 zł świadczenia na każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie, które jest elementem Polskiego Ładu. Szacunkowo kapitał ten zostanie wypłacony ok. 615 tys. dzieci – ma być przeznaczony na pokrycie części wydatków związanych z ich wychowaniem, opieką nad nimi i utrzymaniem.

W ustawie przewidziano dodatkowo dofinansowanie pośrednie dla rodziców, które ma im pomóc w pokryciu części lub całości kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wyniesie maks. 400 zł miesięcznie. Według oficjalnych szacunków tym wsparciem ma zostać objętych około 110 tys. dzieci.

Dla kogo rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko, które ma ukończone 12 do 35 miesięcy – bez względu na wysokość osiąganego przez rodzinę dochodu.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy może składać każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają go zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodzice pozostający w nieformalnych związkach lub osoby samotnie wychowujące dziecko.

Jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie, to świadczenie będzie w pełni przysługiwać rodzicowi, który to dziecko utrzymuje i u którego ono mieszka.

Jeśli rodzice dziecka są rozwiedzeni, żyją w separacji lub rozłączeniu i zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną – w porównywalnych oraz powtarzających się okresach – to każde z rodziców będzie mogło złożyć wniosek o przyznanie mu świadczenia w wysokości połowy kwoty.

 

Ile wyniesie rodzinny kapitał opiekuńczy?

Składając wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, będziemy mogli wybrać, jakiej wysokości świadczenie chcemy otrzymać i przez jak długi okres. Do wyboru są dwie formy:

 • 500 zł miesięcznie przez dwa lata
 • 1000 zł miesięcznie przez jeden rok.

Łączna wysokość wypłaconego nam świadczenia nie będzie mogła przekroczyć 12 000 zł na dziecko.

W trakcie pobierania świadczenia będziemy mogli jednokrotnie wnioskować o zmianę miesięcznej kwoty – podwyższyć z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżyć z 1000 zł do 500 zł miesięcznie.

Dodatkowo wypłacany nam rodzinny kapitał opiekuńczy będzie:

 • wolny od egzekucji
 • wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • niewliczany do dochodu obliczanego podczas ubiegania się o przyznanie innych świadczeń lub pomocy ze środków publicznych
 • wypłacany w ten sposób, że to ZUS będzie zobowiązany do samodzielnego ustalenia naszego prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Kiedy i jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy 2022?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy możemy składać już od 1 stycznia br.

Należy to zrobić między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wówczas świadczenie będzie nam przysługiwało w pełnej wysokości – od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Natomiast gdy nasze dziecko skończyło już roczek, ale nie ma jeszcze trzech lat, powinniśmy złożyć wniosek teraz w styczniu. Wówczas otrzymamy świadczenie za okres od 1 stycznia br.

Co jeśli złożymy wniosek później? Otrzymamy świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek? Możemy go złożyć wyłącznie online za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej:

 • od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Millenium SA, PEKAO SA
 • od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank SA
 • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy SA, Credit Agricole Bank Polska SA
 • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank SA, BPS SA, Santander, BNP Paribas SA, SGB-Bank SA, SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O przyznaniu lub odmowie powiadomi nas na platformie PUE ZUS. Taka korespondencja będzie uznawana za doręczoną.

Wypłata odbędzie się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez nas we wniosku konto bankowe.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Od 1 kwietnia 2022 roku będzie można ubiegać się o stałe dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

O dofinansowanie mogą wnioskować rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko:

 • pierwsze, które jest jedynakiem
 • pierwsze, które ma rodzeństwo objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym
 • w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca.

400 zł miesięcznie – tyle maksymalnie będzie wynosić dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przyznana nam kwota dofinansowania może być niższa niż 400 zł/miesiąc, ponieważ nie może przekroczyć wartości opłaty, jaką będziemy ponosić za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Co więcej, do wnioskowanej kwoty dofinansowania nie będziemy mogli wliczyć opłaty za wyżywienie.

Przyznane dofinansowanie będzie przekazywane przez ZUS bezpośrednio na konto instytucji, do której uczęszcza nasze dziecko. Żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun będą zobowiązani do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty, jaką u nich uiszczamy za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwało wyłącznie przez okres przebywania dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

Kiedy i gdzie składać wniosek o stałe dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Wniosek o dofinansowanie będziemy mogli złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo zostanie objęte opieką przez dziennego opiekuna. Jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia br.

Taki wniosek musimy złożyć w formie elektronicznej – podobnie jak wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy – za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Następnie ZUS udostępni nam informację o przyznaniu dofinansowania na PUE ZUS. Może również przysłać nam o tym powiadomienie SMS-em lub na wskazany we wniosku e-mail.

Jeżeli zaś ZUS odmówi nam dofinansowania, wówczas wyda decyzję, którą również udostępni w PUE ZUS. Pamiętajmy, że korespondencja dostarczona na PUE ZUS będzie uznawana za doręczoną.

Źródła: Prezydent.pl, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Infor, Dziennik Ustaw.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję