W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Opustoszały Rynek Główny w Krakowie, 20.03.2020 r. Mieszkańcy stolicy Małopolski, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, ograniczyli wyjścia z domów z powodu zagrożenia epidemią wirusa KPCh<br/>(Łukasz Gągulski / PAP)

Opustoszały Rynek Główny w Krakowie, 20.03.2020 r. Mieszkańcy stolicy Małopolski, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, ograniczyli wyjścia z domów z powodu zagrożenia epidemią wirusa KPCh
(Łukasz Gągulski / PAP)

Rząd od piątku, czyli od 20 marca aż do odwołania, wprowadził w Polsce stan epidemii w związku zakażeniami wirusem KPCh (Komunistycznej Partii Chin), powszechnie znanym jako nowy koronawirus. Rozporządzenie ministra zdrowia opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi m.in., że od piątku nie można koleją przekraczać granicy z Polską.

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Równocześnie osoba, która przekracza granicę, musi przekazać funkcjonariuszowi straży granicznej informacje o adresie, gdzie będzie przebywać podczas odbywania 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny. Dodatkowo też zobowiązana jest podać numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować.

Funkcjonariusze przekazują z kolei pozyskane dane do systemu teleinformatycznego, a wypełnione przez podróżujących karty lokacyjne wojewodom. Dodatkowo udostępnia się je m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, policji.

Osoba odbywająca kwarantannę zobowiązana jest powiadomić o tym swojego pracodawcę, a w ciągu trzech dni po jej zakończeniu złożyć jemu lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie.

Zwolnienia z obowiązku kwarantanny

Z obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski zwolnione są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, załogi statków i samolotów, kierowcy międzynarodowego transportu drogowego, polscy żołnierze lub sił sojuszniczych, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa wykonujący zadania służbowe.

W pozostałych przypadkach o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z niej zdecydować może państwowy inspektor sanitarny.

Zamknięte parkingi w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, 21.03.2020 r. (Andrzej Grygiel / PAP)

Zamknięte parkingi w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, 21.03.2020 r. (Andrzej Grygiel / PAP)

Zakaz wywozu m.in. środków ochronnych

Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono zakaz wywozu i zbywania poza Polską respiratorów oraz kardiomonitorów. Natomiast przedsiębiorca, który ma zamiar wywieźć lub zbyć takie produkty jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe, nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę. Wojewoda z kolei może złożyć wniosek do premiera zakazujący.

Ograniczenia w pracy przedsiębiorców, w działalności m.in. rozwywkowej i kulturalnej

Równocześnie rozporządzenie nakłada w okresie stanu epidemii pewne ograniczenia na określone instytucje i zakłady pracy. Zakazano np. przedsiębiorcom prowadzenia działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem), a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania.

Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness.

Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Zamknięto na ten czas również uzdrowiska.

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego

Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie „sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego”. Ograniczenie to polega na „konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny”.

Ograniczenia dotyczące dużych obiektów handlowych

Dodatkowo też w obiektach handlowych powyżej 2000 m kw. ograniczono handel detaliczny wyrobami tekstylnymi, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi oraz prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Natomiast zezwolono, by otwarte w centrach handlowych były sklepy spożywcze, drogerie, apteki, prowadzono sprzedaż gazet, artykułów budowlanych i remontowych.

Pracownicy służb komunalnych dezynfekują przystanki autobusowe w Rybniku, 20.03.2020 r.<br/>(Andrzej Grygiel / PAP)

Pracownicy służb komunalnych dezynfekują przystanki autobusowe w Rybniku, 20.03.2020 r.
(Andrzej Grygiel / PAP)

Poświadczanie tożsamości w systemach teleinformatycznych podmiotów opieki zdrowotnej

Dodatkowo też od 20 marca aż do odwołania „podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy […] na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon”.

Ponadto rozporządzenie pozwoliło, by osoba, która ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, mogła to uczynić w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, ale nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Równocześnie wprowadzono przepis, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane „za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

Zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób

Zakazano także w czasie trwania stanu epidemii zgromadzeń. Dopuszczono je jedynie w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Nakaz udostępnienia nieruchomości i terenu

Równocześnie na czas trwania stanu epidemii obowiązuje nakaz dotyczący udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

„Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu” – stanowi rozporządzenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję