Rozpoczęły się egzaminy maturalne, potrwają do 29 czerwca

Uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed wejściem do szkoły na egzamin maturalny, 8.06.2020 r. (Lech Muszyński / PAP)

Uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed wejściem do szkoły na egzamin maturalny, 8.06.2020 r. (Lech Muszyński / PAP)

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 15 do 29 czerwca. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą maturzyści przystępujący do egzaminów pierwszy raz i abiturienci z lat poprzednich, którzy oblali maturę lub zdali, lecz chcą poprawić swój wynik. Z tych powodów liczba osób, które przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, wyniesie ponad 278 tys.

Ze względu na możliwość ponownego przystąpienia do matury abiturientów z lat poprzednich jeszcze więcej osób będzie zdawało egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (zaplanowany na wtorek). Wraz z tegorocznymi absolwentami łącznie do tego egzaminu ma przystąpić ponad 304 tys. osób.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród przystępujących ponownie do matury są absolwenci z ostatnich roczników, zdający egzaminy według obecnie obowiązujących zasad, i absolwenci starszych roczników, zdający według wcześniejszych zasad.

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią wirusa KPCh, powszechnie znanego jako nowy koronawirus, od 12 marca pozostają zawieszone stacjonarne zajęcia w szkołach, od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono też część przepisów dotyczących samej matury.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami maturzysta, tak jak do tej pory, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie, 8.06.2020 r. (Marcin Bielecki / PAP)

Egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie, 8.06.2020 r. (Marcin Bielecki / PAP)

Przedmioty do wyboru to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Te egzaminy zostaną przeprowadzone tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, odbędzie się tylko 327 egzaminów ustnych.

Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, będzie wpisywana adnotacja: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”. W 2021 roku egzaminy ustne znów mają być przeprowadzane.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze do zdania – tak jak w latach ubiegłych – obowiązkowy egzamin z języka narodowego: pisemny na poziomie podstawowym. Podobnie jak pozostali maturzyści nie będą mieli obowiązkowego egzaminu ustnego z języka ojczystego, który w latach ubiegłych był dla nich obowiązkowy. Pisemny egzamin z języka białoruskiego na poziomie podstawowym ma zdawać w tym roku 156 osób, z ukraińskiego – 70, z litewskiego – 20.

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku po raz pierwszy egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone także za granicą. Zdawać je będą absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie (wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, które prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Będą to 22 osoby. Egzaminy będą mogły być przeprowadzone w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego RP za granicą. Do tej pory abiturienci z LO im. KEN na egzaminy przyjeżdżali do Warszawy.

W tym roku zostały zmienione również przepisy dotyczące zespołów nadzorujących przebieg pisemnych egzaminów maturalnych. W przypadku problemów ze skompletowaniem składu spośrod nauczycieli uczących w szkole oraz w innych szkołach, w skład zespołu mogą wejść także: osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce oświatowej, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) oraz nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się od niego odwołać. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego, 8.06.2020 r. (Lech Muszyński / PAP)

Uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego, 8.06.2020 r. (Lech Muszyński / PAP)

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturalne kalendarium

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą się odbywały przede wszystkim egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Czas trwania egzaminów pisemnych – tak jak w latach ubiegłych – zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 min, na rozszerzonym – 180 min.

Sesja maturalna rozpoczęła się 8 czerwca rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

9 czerwca (wtorek) rano zostanie przeprowadzony egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z języka łacińskiego i kultury antycznej.

10 czerwca (środa) rano zostanie przeprowadzony egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

11 czerwca (czwartek) obchodzone jest Boże Ciało, w tym dniu nie będzie egzaminów. Nie zostaną przeprowadzone także 12 czerwca (piątek).

15 czerwca (poniedziałek) rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu – z filozofii.

16 czerwca (wtorek) rano odbędzie się egzamin z biologii, a po południu – z wiedzy o społeczeństwie.

17 czerwca (środa) rano odbędzie się egzamin z chemii, po południu – z informatyki.

18 czerwca (czwartek) rano odbędzie się egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

19 czerwca (piątek) rano odbędzie się egzamin z geografii, po południu – z historii sztuki.

22 czerwca (poniedziałek) rano odbędzie się egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym i egzamin z języka łemkowskiego, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.

23 czerwca (wtorek) rano odbędzie się egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.

24 czerwca (środa) rano odbędzie się egzamin z fizyki, po południu – z historii.

25 czerwca (czwartek) rano odbędzie się egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

26 czerwca (piątek) rano odbędzie się egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.

29 czerwca (poniedziałek) rano zostaną przeprowadzone egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego, po południu – z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym i z historii muzyki.

29 czerwca zostaną przeprowadzone także egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu. Termin sesji wyznaczono na 8-14 lipca.

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia.

Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.
Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Źródło: PAP.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

———

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie CCPVirusTruth.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję